info@all-agro.com

English

contact

contact

English

Ogólne warunki umów zakupu

VegKing/Allagro

 

I.         Zakres zastosowania

1.        Niniejsze Ogólne warunki nabycia towarów (zwane dalej OWN) mają zastosowanie do towarów/produktów kupowanych (dalej: „Produkty” lub „Towary”) przez Veg King Europe Ltd (Company number 10684783) , Hermitage Lane ME20 7PX Aylesford VAT ID GB 330500461 jak również podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z tą spółką w tym zwłaszcza „ALLAGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie pod adresem Bitwy Warszawskiej 1920 R. 23, 02-366 Warszawa, Polska (KRS: 0000879833, NIP 9522212846 ) w rozumieniu przepisów KSH, dalej łącznie zwane jako „VegKing”, od będącego przedsiębiorcą lub rolnikiem indywidualnym dostawcy (zwanych jako „Dostawca”) towarów lub usług.

2.        Niniejsze OWN dotyczą wszystkich relacji handlowych VegKing z Dostawcami w zakresie zakupu i sprzedaży towarów lub świadczenia usług, szczególności:

•          zakupu towarów i produktów (niezależnie od rodzaju, ilości czy przeznaczenia), niezależnie od tego, czy są to produkty wyprodukowane przez Dostawcę czy wyłącznie przez niego odsprzedawane

•          świadczenia usług (np. transport, logistyka, doradztwo).

3.        O ile nie uzgodniono inaczej, niniejsze OWN mają zastosowanie w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez VegKing lub zawsze w wersji ostatnio opublikowanej na stronie www.vegking.com oraz www.all-agro.com  i dotyczą wszelkich transakcji, które zostaną zawarte w przyszłości, bez konieczności wyraźnego odwoływania się do nich ponownie w każdym pojedynczym przypadku.

4.        Obowiązują wyłącznie OWN VegKing. Wszelkie odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki Dostawcy (zwane dalej: OW Dostawcy) stanowią część niniejszych OWN tylko wtedy i tylko w zakresie, w jakim VegKing wyraźnie wyrazili zgodę na ich zastosowanie. W umowach między VegKing a Dostawcą stosującymi różne wzorce umów, które są ze sobą sprzeczne, Pierwszeństwo mają OWN VegKing. Zapisy pozostające w sprzeczności nie obowiązują w takim wypadku.

5.        Wszelkie pojedyncze umowy zawarte z Dostawcą w pojedynczym przypadku (w tym załączniki, uzupełnienia i zmiany) będą mieć każdorazowo charakter nadrzędny wobec niniejszych OWN. W razie sprzeczności treści takiej umowy z OWN strony są związane umową.

6.        Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wydane przez VegKing w związku z umową (np. terminy, zawiadomienie o wadach, zawiadomienie o odstąpieniu) będą składane w formie dokumentowej. Nienaruszone pozostają ustawowe wymogi dotyczące formy.

 

II.        Definicje

 

1.     Ilekroć w umowie strony posługują się określeniami takimi jak DAP, FCA rozumie się przez nie reguły oznaczone tymi skrótami, które określają podział kosztów, ryzyka oraz obowiązków pomiędzy stronami ustalone według INCOTERMS 2010.

2.     Ilekroć w umowie handlowej i/lub niniejszych warunkach mowa jest o magazynie VegKing lub Dostawcy, oznacza to miejsce w którym znajduje się towar, który podlega odpowiednio wydaniu lub przyjęciu, niezależnie od tego czy odpowiednio VegKing lub Dostawcy przysługuje tytuł własności lub inny tytuł prawny do miejsca w którym znajduje się Towar.

3.     Ilekroć w umowie i/lub niniejszych warunkach mowa jest o partii towaru, oznacza ona ilość towaru znajdującą się na jednym pojeździe.

 

III.       Wymagania prawne

1.        Dostawca oświadcza, że Towar będący przedmiotem umowy spełnia wymagania opisane przez obowiązujące normy prawne dla produktów spożywczych oraz płodów rolnych w tym zwłaszcza jest zgodny z następującymi wymogami prawnymi:

a) Ustawa z dnia 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171,

poz.1225 z 2006 roku) w zakresie produkcji pierwotnej z późniejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U.

2001 Nr 5 poz.44 z dnia 11.10.2005)

c) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19.12.2006 r. ustalające dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (mykotoksyny, metale ciężkie).

d) Rozporządzenie Komisji (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG wraz z późniejszymi zmianami

e) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załącznika VII zawierającego wykaz kombinacji substancji czynnej/produktu objętych odstępstwem odnośnie do zastosowania fumigantów do produktów po zbiorach.

f) Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

g) Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej z zastosowaniem zasad Integrowanej Ochrony Roślin wdrożonych przepisami Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin wraz z późniejszymi zmianami.

h) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, wraz z późniejszymi zmianami.

 

2. Dostawca oświadcza że towar będący przedmiotem umowy sprzedaży nie podlega wymogom znakowania wyszczególnionym w Rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. dotyczącym zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy oraz Rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. dotyczącym śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym Dyrektywę 2001/18EC wraz z późniejszymi zmianami oraz że zostały podjęte kroki aby zachować dotychczasową konwencjonalną jakość tego surowca.

3. Sprzedawca oświadcza iż dokonał zgłoszenia prowadzonej działalności w zakresie produkcji roślinnej lub obrotu produktami pochodzenia roślinnego do Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z wymogami Rozporządzenia 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 i widnieje w Rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dokonał zgłoszenia produkcji pierwotnej do Powiatowego Inspektoratu Sanepidu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności Ustawa z dnia 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225 z 2006 roku) w zakresie produkcji pierwotnej – tekst jednolity ogłoszony 30 kwietnia 2015r.

4. Dostawca oświadcza iż w przypadku towaru dostarczanego VegKing zachowane zostały wymagane okresy karencji dotyczące stosowania środków ochrony roślin, zostały zachowane zasady higieny osobistej i infrastruktury przy zbiorze. Jeżeli towar podlegał procesowi suszenia przed dostawą, to  towar był suszony suszarnią ze sprawnym wymiennikiem ciepła, a do bezpośredniego suszenia nie zostały zastosowane następujące paliwa: koks ponaftowy, oleje recyklingowe, produkty recyklingu, smary, oleje silnikowe i hydrauliczne, mieszane odpady komunalne, odpady przemysłowe, wysuszone szlamy z oczyszczalni. Towar przechowywany był w suchych i szczelnych magazynach, które są regularnie czyszczone i dezynfekowane, przy utrzymaniu ochrony DDD i z zachowaniem higieny osobistej i infrastruktury.

5. Dostawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawdziwość złożonego oświadczenia i przyjmuje na siebie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe mogące wyniknąć z niespełnienia przez Towar będący przedmiotem umowy zapisanych w umowie handlowej oraz niniejszych ogólnych warunkach zakupu wymagań prawnych.

 

IV. Warunki Dostaw

1. Jeżeli umowa została zawarta na bazie odbioru Towaru przez VegKing z magazynu Dostawcy w określonym terminie, wówczas VegKing ma prawo do odbioru Towaru w każdym dniu roboczym mieszczącym się w terminie realizacji. VegKing może określić harmonogram wydań/załadunków wskazujący dni i ilości partii towaru – wydanie towaru może następować partiami.

2. Dostawca załaduje Towar na środek transportu VegKing na podstawie pisemnego (email, fax) upoważnienia do odbioru Towaru otrzymanego od VegKing

3. W przypadku gdy VegKing podstawi do załadunku w magazynie Dostawcy środek transportu, Sprzedawca ma obowiązek załadować go w możliwie najszybszym czasie, nie dłuższym jednak niż 3 godziny od momentu przyjazdu środka transportu. W przypadku niezaładowania środka transportu w uzgodnionym czasie, VegKing zastrzega sobie prawo do obciążenia Dostawcy wszelkimi dodatkowymi kosztami związanymi z przestojem środków transportu.

4. Jeżeli umowa została zawarta na bazie dostawy Towaru przez Dostawcę w określonym terminie, wówczas Dostawca ma obowiązek dostarczyć Towar do magazynu VegKing w wyznaczonych przez VegKing dniach roboczych mieszczących się w terminie realizacji. VegKing ma prawo wyznaczyć Dostawcy harmonogram dostaw przewidujący ilości dni i ilości partii towaru do dostarczenia.

5. VegKing ma prawo do odmowy przyjęcia Towaru w terminie niezgodnym z ustalonym pomiędzy stronami harmonogramem dostaw lub w przypadku dostawy niezaawizowanej przez Dostawcę min.24 godziny przed terminem dostawy lub przyjęcia go w terminie późniejszym. Ewentualne dodatkowe koszty wynikłe z takiego zdarzenia ponosi wyłącznie Dostawca. W przypadku gdy VegKing odbiera towar z magazynu Dostawcy w ilości mniejszej niż zaawizowana, Dostawca pozostaje zobowiązany do wydania nieodebranej ilości, a VegKing nie odpowiada za opóźnienie w odbiorze.

6. Prawidłowo sporządzona awizacja dostawy określa: datę dostawy, imię i nazwisko kierowcy, numer jego telefonu komórkowego i ewentualnie jego numer dowodu tożsamości, numer rejestracyjny samochodu i naczepy. Bez pisemnej zgody VegKing wyrażonej za pomocą e-maila, faksu Dostawca nie może awizować dostawy towaru na określony dzień w ilości przekraczającej ilość przewidzianą w harmonogramie dostaw. Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia na dokumencie wydania (WZ) numeru umowy, nazwy dostawcy i odbiorcy.

7. Dostawca nie ma prawa do umieszczania na swoich produktach lub opakowaniach jakichkolwiek danych pozwalających na jego identyfikację. W przypadku naruszenia powyższego zakazu VegKing ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowna w wysokości 10-krotności (słownie: dziesięciokrotności) wartości ostatniego złożonego zamówienia.

 

 

V Rozliczenie Ilości i Jakości

 

1. O ile Strony nie postanowią inaczej, rozliczenie ilości następuje w magazynie wskazanym przez VegKing przy użyciu wagi posiadającej ważne dokumenty legalizacyjne technicznej.

2. W przypadku, gdy Strony umowy postanowią o przyjęciu do rozliczenia ilościowego wagi w magazynie Dostawcy, rozliczenie takie będzie ważne tylko w przypadku przedłożenia przez Dostawcę do wglądu VegKing aktualnego świadectwa legalizacji wagi. W przypadku braku ważnej legalizacji, do rozliczenia przyjęta będzie ilość według wagi w magazynie wskazanym przez VegKing.

3. Każda ze stron ma prawo do obecności lub bycia reprezentowanym podczas ważenia.

4. Każda partia towaru musi spełniać wymogi określona w umowie handlowej, niniejszych warunkach ogólnych oraz obowiązujących przepisach prawa.

5. Ocena jakości dostarczonego towaru będzie ustalona po rozładunku każdego środka transportu, przez VegKing lub laboratorium działające na jego zlecenie,

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru towaru że dostarczona partia nie nadaje się do przyjęcia w szczególności z uwagi na fakt rozpoczęcia procesów rozkładu, lub uszkodzeń termicznych, czy innych defektów możliwych do uchwycenia organoleptycznie towar nie będzie rozładowany a VegKing poinformuje o tym fakcie Dostawcę.

7. W przypadku, gdy analiza jakościowa wskaże, iż jakość towaru jest niezgodna z wymogami zawartymi w OWU, umowie lub przepisach prawa VegKing przysługuje prawo:

a) odmowy przyjęcia partii towaru niezgodnego z parametrami jakościowymi zawartymi w umowie handlowej i domagania się niezwłocznego zastąpienia jej towarem spełniającej wymogi jakościowe określona w umowie handlowej

b) przyjęcia takiej partii towaru i żądania obniżenia jego ceny

7. W przypadku skorzystania przez VegKing z prawa opisanego w § V pkt.4 ppkt.a) , w przypadku transportu po stronie VegKing, Towar jest zwracany do Dostawcy na koszt i rachunek Dostawcy. W przypadku braku możliwości zwrotu do magazynu Dostawcy, VegKing złoży zakwestionowany Towar w innym, dostępnym na rynku magazynie, a wszystkie koszty z tym związane będą obciążały Dostawcę poprzez refakturowanie.

8. Dostawca zobowiązany jest do sprawdzenia czystości środka transportu na który załadowany ma być towar. W przypadku stwierdzenia przez VegKing zanieczyszczenia środka transportu, zastrzega on sobie prawo do odmowy rozładunku pojazdu, zaś Dostawca pokryje koszty zwrotu Towaru do swojego magazynu.

9. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia surowca środkami transportu czystymi, wolnymi od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Dostawca zapewni, iż podnajęta firma transportowa posiada uprawnienia do świadczenia usług przewozu rzeczy oraz decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzające że dany środek transportu spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny przy transporcie oraz zapewnienia właściwej jakości transportowanych płodów rolnych.

10 Przewoźnik wynajęty przez Dostawcę – na żądanie VegKing – zobowiązany jest okazać książkę ładunków oraz książkę mycia i dezynfekcji środka. Kierowca pojazdu jest zobowiązany przed rozładunkiem do przedstawienia książki ładunków lub udowodnienia trzech poprzednich ładunków. Jeśli wśród poprzednich ładunków był towar stwarzający zagrożenie zanieczyszczeniem GMO  kierowca ma obowiązek przedstawić certyfikat mycia ładowni odpowiednimi środkami myjącymi.

11. VegKing ma prawo odrzucić partię towaru w której będą znajdować się zanieczyszczenia (materiał obcy) taki jak np. piasek, metale i inne bez względu na poziom ich zawartości w danej partii towaru. W przypadku gdy wykrycie tych zanieczyszczeń okaże się niemożliwe przed rozładunkiem pojazdu (z uwagi np. na sypkość materiału i jego osadzenie się na dnie naczepy pojazdu) a jedynie w trakcie lub na koniec procesu rozładunku i nie będzie możliwym zwrócenie całej wadliwej partii towaru VegKing będzie postępował według następującej procedury:

- Poinformuje Sprzedawcę o obecności w/w zanieczyszczeń

- Udokumentuje w miarę możliwości obecność w/w zanieczyszczeń

- Przyjmie wadliwą partię towaru po cenie równej 50% ceny netto określonej w umowie w ramach której zrealizowano wadliwą dostawę celem pokrycia kosztów czyszczenia i naprawy maszyn i urządzeń zainstalowanych w miejscu rozładunku.

 

VI Procedura reklamacyjna

 

1. Parametry jakościowe Towaru są mierzone w laboratorium wskazanym przez VegKing podczas przyjęcia.

2. W przypadku zakwestionowania wyników analizy laboratoryjnej VegKing, Dostawca ma prawo w ciągu 2 dni roboczych od daty dostawy złożyć pisemną reklamację i uzgodnić z VegKing niezależne, uznane, certyfikowane i akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium spośród następujących: JS Hamilton Poland SA, SGS Polska Sp. z o.o., w którym wykonana zostanie powtórna analiza, z wtórników prób pobranych i zabezpieczonych przy rozładunku. Wyniki analizy wspólnie wybranego laboratorium są ostateczne i będą służyły do rozliczenia między stronami. Za koszty badania płaci strona która zleciła wykonanie badania rozjemczego, lecz poniesie je ostatecznie strona przegrywająca spór. Obciążenie Dostawcy kosztami analizy rozjemczej przez niezależną firmę kontrolną dokonywane jest przez VegKing poprzez wystawienie refaktury której termin płatności wynosi 7 dni od daty jej wystawienia.

3. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona przez Dostawcę nie spełnia wymogów niniejszej procedury reklamacyjnej, przyjmuje się jakość partii towaru ustaloną w dokumencie przyjęcia w magazynie VegKing

 

VII  Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, odstąpienie od umowy

 

1. W przypadku gdy Dostawca w okresie dostawy (wydania) towaru określonym w umowie nie wyda całości lub części towaru, upływ tego okresu nie powoduje wygaśnięcia umowy.

2. W przypadku gdy Dostawca wyda towar po upływie terminu wydania określonego w umowie zakupu, VegKing obciąży Dostawcę karą umowną w wysokości 5% wartości zamówienia za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia każdej partii wydanej z opóźnieniem chyba, że strony umowy uzgodnią inaczej.

3. W przypadku gdy Dostawca nie wyda całości lub części towaru w terminie wydania określonym w umowie, VegKing ma prawo do wykonania zastępczego umowy lub odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Jeżeli Dostawca nie wyda tylko części towaru, uprawnienie VegKing do wykonania zastępczego lub odstąpienia od umowy ogranicza się do niespełnionego świadczenia, natomiast umowa pozostaje wiążąca w zakresie wydanej części towaru.

4. W przypadku odstąpienia przez VegKing od umowy na skutek niewydania towaru w całości lub części przez Dostawcę w terminie określonym w umowie, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wartości netto niewydanego towaru.

5. Jeżeli szkoda, która powstała na skutek niewykonania umowy przez Dostawcę, od której VegKing odstąpił lub powstała na skutek opóźnienia w wydaniu towaru przez Dostawcę, przewyższa zastrzeżoną na rzecz VegKing karę umowną, VegKing przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

6. Prawo odstąpienia od niniejszej Umowy przysługuje obu stronom zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

7. VegKing a może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności jeżeli poweźmie uzasadnione w jego ocenie wątpliwości co do wypłacalności Dostawcy lub stosowanych przez niego praktykach rynkowych mogących wzbudzać wątpliwości co do możliwości wywiązania się przeze niego z zawartej umowy

8. VegKing przysługuje prawo potrącenia przysługujących mu względem Dostawcy wierzytelności z tytułu kar umownych i odszkodowania oraz z tytułu wykonania zastępczego przed terminem ich wymagalności z jakichkolwiek wierzytelności Dostawcy względem VegKing

9. VegKing ma prawo wstrzymać się z zapłatą na rzecz Dostawcy wszelkich należności przypadających Dostawcy w przypadku, gdy Dostawca opóźnił się lub opóźnia się z wydaniem nawet części towaru w stosunku do harmonogramu wydań lub jeśli powstanie uzasadniona obawa, że Dostawca nie wyda całości lub części towaru w okresie dostawy/wydania, jak również w przypadku powzięcia wątpliwości co do jakości dostarczonej partii – do czasu uzyskania wyników badań które potwierdzą jakość deklarowaną przez Dostawcę.

 

VIII.    Zakaz działalności konkurencyjnej

 

1.   VegKing oświadcza, iż wszelkie dane dotyczące jego kontrahentów w tym zwłaszcza odbiorców (klientów) stanowią dobro chronione prawem wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa posiadające wartość majątkową. Wszelkie działania Dostawcy zmierzające do pozyskania informacji o odbiorcach (klientach) VegKing będą traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i próba uszczuplenia majątku VegKing poprzez zaniżenie jego dochodu. Dostawcy nie wolno dokonywać prób pozyskania informacji na temat kontrahentów, odbiorców i klientów VegKing, a niezależnie od tego dokonywać z nimi transakcji w zakresie w jakim byłyby one konkurencyjne w stosunku do oferty VegKing.

2.   Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz VegKing kary umownej w wysokości 10-krotności (słownie: dziesięciokrotności) wartości ostatnio złożonego zamówienia
w przypadku naruszenia zakazu określonego w ust.1 powyżej.

3.   Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Dostawcę wezwania do zapłaty kary umownej na rachunek wskazany w tym wezwaniu.

4.   Poza zapłatą kary umownej, o której mowa powyżej, Dostawca będzie zobowiązany ponad to pokryć koszty sądowe, egzekucyjne, zastępstwa adwokackiego, oraz wszelkie inne koszty które okażą się niezbędne lub celowe do dochodzenia przez VegKing roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

 

 

IX. Prawo właściwe i właściwość sądu

 

1.        Niniejsze OWN i wszelkie stosunki umowne między VegKing a Dostawcą podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz wszelkich międzynarodowych i ponadnarodowych przepisów (traktatów), w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

2.        Miejscem wykonania umowy i wyłącznym – w tym międzynarodowym – sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest sąd właściwy dla miasta stołecznego Warszawy

 

 

X.        Inne postanowienia

1.        W przypadku, gdy w ramach realizacji umowy zaistnieje konieczność przetwarzania danych osobowych przez VegKing takie przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie oraz zgodnie z zapisami odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu. VegKing oświadcza, że wszelkie dane osobowe osób, które zostały wymienione lub będą wymieniane w przyszłości pomiędzy stronami w celu tworzenia oraz dalszego wykonania umowy, są i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W celu wykonania umowy strony przekazują sobie dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, działających w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa danej strony w zakresie obejmującym (i) imię i nazwisko, (ii) służbowy numer telefonu, (iii) służbowy adres e-mail, (iv) miejsce pracy oraz (v) stanowisko. W takim wypadku podstawą prawną do przekazania tych danych będzie prawnie uzasadniony interes stron, polegający na zapewnieniu prawidłowej realizacji umowy zawartej między stronami, przez te osoby w rozumieniu Art. 6 ust. 1 (f) RODO. W takim wypadku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie zawiera się.

2.        W zakresie, w jakim korzystanie z produktów VegKing podlega specjalnym wymogom prawnym, Dostawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie takich wymogów i sprawdzenie, czy produkty VegKing nadają się do określonego zamierzonego zastosowania.

3.        Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych OWN jest lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałej części niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, którego skutek gospodarczy jest najbliższy zamierzonemu przez strony w nieważnym lub niewykonalnym postanowieniu. Powyższe odnosi się odpowiednio do wszelkich luk w niniejszych postanowieniach.

 

info@all-agro.com

Copyright © 2023 VegKing LTD.

All rights reserved.

Ogólne warunki zakupu

Polityka prywtności